Ward No Area Covered Male Female Population (Nos)
1 Forsythganj 1598 1449 3047
2 Bhagsunag 1647 1488 3135
3 Mcleodganj 1861 1408 3269
4 Kashmir House 1611 1403 3014
5 Khajanchi Mohalla 1626 1422 3048
6 Kotwali Bazar 1634 1500 3134
7 Secretariat 1578 1508 3086
8 KhelParisar 1735 1343 3078
9 Sakoh 1503 1708 3211
10 Shyam Nagar 1543 1536 3079
11 Ram Nagar 1658 1668 3326
12 Barol 1574 1543 3117
13 Dari 1507 1608 3115
14 Kand 1554 1568 3122
15 Khaniyara 1652 1591 3243
16 Sidhpur 1634 1456 3090
17 Sidhbari 1680 1749 3429
Total 27595 25948 53543